Robootika

Robootikaga tegelemise alguseks meie koolis on 2014. aasta kevad, mil hankisime kolm LEGO Mindstorms EV3 baaskomplekti ja mõned lisakomplektid. Seadmete soetamist toetasid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) ning Tori Põhikooli hoolekogu poolt 17. aprillil korraldatud heategevusüritus.

Heategevusürituse külalised Heilo Altin ja Ramon Rantsus
MTÜ Robootika

2014. aasta sügisel alustasid kooli arvutiklassis tegevust robootikaringid, kus kõige rohkearvulisemalt oli esindatud 4. klass. Kahjuks ei võimalda arvutiklassi terminalisüsteem roboteid programmeerida.


Huvilised tegevuses 28.10.2014

2015/16. õppeaastal toimusid robootikaringid inimeseõpetuse kabinetis, kus sai tegevuse paremaks organiseerimiseks mööblit ümber paigutada.
2016/17. õppeaastast toimuvad robootikaringid inglise keele kabinetis. Selle õppeaasta tähtsündmuseks oli osalemine FIRST LEGO League II Põhja-Eesti poolfinaalis, mis toimus 22. jaanuaril 2017 Laagri Koolis. Seal osalenud õpilased ootavad järgmisi võistlusi.

Enne võistlust harjutusväljakul 22.01.2017 


Võistlusväljakul 22.01.2017

2017/18. õppeaastaks valmistab kooli tehnoloogiaõpetaja robootikavõistluste tingimustele vastava harjutuslaua.
2017. aasta kevadel toetas meid taas HITSA ja nii oli meil võimalik juurde hankida kaks EV3 baaskomplekti ja kaks neid komplekte laiendavat lisakogu.
Koolil on olemas LEGO Education EV3 Füüsika tegevuste komplekt ja LEGO Education LME EV3 Tegevuste pakett. Nimetatud pakette saab suurema arvu robootikakomplektide korral edukalt rakendada rühmatöös, lõimides nii robootikat erinevate ainetega. Seni olen kasutanud robootikaseadmeid füüsikatunnis demonstratsioonivahendina andurite tööpõhimõtete selgitamisel ja mõningate füüsikaliste suuruste mõõtmisel. Kahjuks ei võimalda koolijuht mul, viidates minu suurele töökoormusele infojuhi ametikohal, 2017/18. õppeaastast enam füüsikatunde anda.

Tegevused 2017/2018. õppeaastal

Robootikat on mainitud 2017/2018. õppeaastaks uuendatud õppekava üldosa peatüki 6.1.2 “Ringide töö” lõigus 3: Ringitöö jaguneb spordiringideks (algklasside spordi- ja rahvastepalli ring, vanema kooliastme korv- ja võrkpalliring), muusikaringideks (koorid, ansamblid, kitarri- ja kandlering); tantsuringideks (erineva kooliastme vabatantsu ringid); näiteringideks (I ja II kooliaste); kunstiringideks (I-III kooliaste), liiklusringideks (3.-4. klass), arvuti-, pranglimise- ja robootikaringideks, puutööringideks (I-III kooliaste), Varia ringiks. Lisaks tegutseb koolis Vändra Vaprus jalgpalliklubi, Sindi maadlusklubi, gaidid, kodutütarde ja noorkotkaste liikumine ning Tori valla noortekeskuse tegevus.
Koolil on 5 LEGO Mindstorms EV3 baaskomplekti, mida võiks lisaks robootikaringile kasutada ka ainetundides. Meie kooli I kooliastmes on valikaineks arvutiõpetus. Leian, et robootikaseadmete abil on võimalik mänguliselt teha sissejuhatus programmeerimise moodulisse. Esimene EV3 baasrobotite programmeerimist tutvustav tund toimus 20. detsembril 2017. aastal 3.B klassis. Kahjuks puudub viimati 31.08.2011 kinnitatud Tori Põhikooli õppekava informaatika valdkonna ainekavas I kooliastme osa.
13. detsembril 2017 kasutasin aineõpetajaga kokkuleppel kolme baasrobotit 7. klassi loodusõpetuse tunnis. Tunni teemaks oli liikumise kiirus. Roboti ekraanile kuvati peale 5 rattapööret 5 sekundiks tema keskmine kiirus, ühikuks cm/s. Peale kinnistamise, et keskmine kiirus võrdub läbitud teepikkus jagatud ajaga (tähelepanu ühikule!), sai õpilastele selgitatud, kuidas sõltub ratta ümbermõõt ratta läbimöödust. Roboti ekraanile kuvatud näitu sai võrrelda arvutustulemusega, kus töövahenditeks olid mõõdulint, stopper ja kalkulaator. Kalkulaatori asemel võis kasutada ka paberit ja pliiatsit. Allpool toodud pildilt on näha, millistest moodulitest koosnes tunnis kasutatut robotite programm.

Harri Kivi, infojuht