Kodukorra muudatus 1.-6. klassile – nutiseadmete ja mobiiltelefonide vaba kasutuse keelamine

Et tagada I ja II kooliastme õpilaste koolirahu ja võimetekohane areng ning koolis keskendumine õpitegevustele,  otsustati Tori Põhikooli kodukorda täiendada punktiga, mis keelab kooli territooriumil  1.-6. klassi õpilaste   nutiseadmete ja mobiiltelefonide vaba kasutamise  vahetunnis, tunnis, pikapäevarühmas ja ringitunnis, va õpetaja juhendamisel õppetööga seonduv tegevus.

Vaata lisatud MEMO.