Hoolekogu


Tori Põhikooli hoolekogu tööplaan 2019/2020. õppeaastal


Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 26.02 kell 18.00 õpetajate toas

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 26.02 kell 18.00 õpetajate toas

Päevakord:
1.Kooliraamatukogu fondidest ja Tori raamatukogust- arutelu.
Kutsutud kooliraamatukoguhoidja Daivi Jõerand, Tori Valla Raamatukogu direktor Ene Michelis ja abivallavanem Jana Malõh.

2.Õppekava muudatuste kooskõlastamine (ettepanekud lisatud)
Kutsutud õppealajuhataja Kai Kukk

3.Koolieine pakkumine 2020/21 õppeaastal (vanemate kulul).

4.Jooksvad küsimused

Markko Virkus
Hoolekogu esimees


Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 27.novembril kell 18.00 koolimajas õpetajate toas.

Päevakord:

 1. Perespordipäeva Virula Cup korraldamisest
 2. Kooli 145. aastapäeva  vilistlaspeo korraldamisest
 3. Dokumendile „Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tori Põhikoolis” arvamuse andmine
 4. Jooksvad küsimused

Markko Virkus

Hoolekogu esimees


Tori Põhikooli hoolekogu koosolek  toimub neljapäeval, 10.10.2019 kell 18.00 koolimajas

Päevakord:

 1. Tori Põhikooli hoolekogu tööplaani 2019/20 koostamine.
  Alus: Tori Vallavalitsuse määrus „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ 30. detsember 2010 nr 10 § 12.
 2. Tori Põhikooli 2020.  aasta eelarve projekti arutelu ja arvamuse andmine.
  Alus: PGS § 73 lg 1 p 10
 3. Tori Põhikooli palgakorralduse põhimõtted

Alus: PGS § 71 lg 2 p 4 ja Tori Vallavolikogu 18.04.2019 määrus nr 69 „Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine“

4. Jooksvad küsimused.

Markko Virkus

Tori Põhikooli hoolekogu esimees


Tori Põhikooli hoolekogu koosseis Tori Vallavalitsuse korralduse nr 117 18.10.2018 alusel

Markko Virkus –valla esindaja, hoolekogu esimees niiva@hot.ee

Kristi Tohv – lastevanemate esindaja kristi.klemmer@hotmail.com;

Merileid Vinkler – lastevanemate esindaja merileidvinkler@hotmail.com

Annika Parm – lastevanemate esindaja, protokollija annykka@gmail.com

Alev Agur – vilistlaste esindaja  agmeral@gmail.com

Heli Mitt – õpetajate esindaja heli.mitt@toripk.ee

Jacklyn Jaanimäe – õpilaste esindaja


 

Tori Põhikooli hoolekogu tööplaan 2017/2018. õppeaastal

November
* Tori Põhikooli hoolekogu tööplaani 2017/18 koostamine.
Alus: Tori Vallavalitsuse määrus „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ 30. detsember 2010 nr 10 § 12.
* Tori Põhikooli 2018. aasta eelarve projekti arutelu ja arvamuse andmine.
Alus: PGS § 73 lg 1 p 10
Jaanuar 
* Tori Põhikooli arengukava 2018-2021 arutelu ja arvamuse andmine.
Alus: PGS § 73 lg 1 p 1
Aprill
* Kooli hoogtööpäeva korraldamine.
* Koostöö kooliolümpia 2018 (5. juuni 2018) läbiviimisel.
* Perespordipäeva (Virula Cup) korraldamine koostöös Tori Spordiklubiga 09.06.2018
Oktoober
* Hoolekogu 2017/18 tegevuste kokkuvõte lastevanemate üldkoosolekul.
Alus: Tori Vallavalitsuse määrus „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ 30. detsember 2010 nr 10 § 15.


Tori Põhikooli hoolekogu liikmed on moodustanud Tori Kooli Sihtasutuse.

Sihtasutus on loodud 22. mail 2003.a.-l. Tegevuse põhieesmärgiks on kooli õppe- ja kasvatustööks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine. Sihtasutuse juhatus on kaheliikmeline, nõukogu on 5-e liikmeline, kaasates oma töösse kooli lapsevanemaid, õpilasi, õpetajaid, vilistlasi, valla asutusi. Sihtasutus on korraldanud iga-aastast perespordipäeva, toetanud Tori Põhikooli põrandate remonti 2003.a.-l; otsinud sponsoreid, korraldanud korjandusi, kirjutanud projekte järgmiste ettevõtmiste tarvis: kooli logoga särgid sportlastele väljaspool kooli võistlemiseks; kooli 130.-ks aastapäevaks  Tori Kihelkonnakooli mälestuskivi paigaldamise (2005.a.); aidanud läbi viia Kooli Olümpiamänge (2008.a.); organiseerinud ja rajanud kooli juurde laste mänguväljaku (2008.a. – Eesti Maaelu Arengu Toetuse Taotlus nr.320007670134).

Tori Kooli  Sihtasutus a/a  SEB pangas  10220031515017.

TORI KOOLI SIHTASUTUSE PÕHIKIRI


14.06.2018 toimunud hoolekogu erakorralise koosoleku päevakord:
1. 4. klassi õpilaste arv klassis 2018/19. õppeaastal, klassi õpilaste arvu suurendamine 24-lt 26-ni. Alus: PGS § 26. Põhikooli õpilaste arv klassis ja õpperühmas. (3) Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi (24 õpilast) üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.
2. Muudatused kooli kodukorras (Seoses dokumendi „Kooli arvutite ja isiklike nutiseadmete kasutamise eeskiri“ koostamisega) – arutelu.

01.02.2018 toimunud hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Tori Põhikooli arengukava 2018-2020 läbi vaatamine, ettepanekute tegemine.
2. Välijõusaali rajamisest.

14.11.2017 toimunud hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Tori Põhikooli hoolekogu tööplaani 2017/18 koostamine. Alus Tori Vallavalitsuse määrus „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ 30. detsember 2010 nr 10 § 12.
2. Tori Põhikooli 2018. aasta eelarve projekti arutelu ja arvamuse andmine. Alus: PGS § 73 lg 1 p 10.
3. HITSA taotlusvoor „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“.

12.09.2017 toimunud hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Tori Põhikooli õppekava üldosa muudatustele arvamuse andmine – ettekanne õppealajuhataja Kai Kukk
2. Selle õppeaasta projektidest – ettekandja direktor Pille Usin
* KIK “Loodushariduse toetamine Tori Põhikoolis 2017/2018. õppeaastal”.
* LEADER “Kooliõpilased loodusturismis 2017- 2019”.
* Koostöös Tori Hobusekasvandusega 4. klassi hobumajanduse õppeprogramm “Saame tuttavaks – Tori hobune”.
* Lõimingupäevad 2 korda õppeaastas trimestri lõpus.
* Koolibänd Tori kooli.
* HITSA toetus robootikaseadmete, 9 lauaarvuti ja 15 sülearvuti soetamisel.
* Koolistaadioni renoveerimise projekt LEADERisse ja HITSA projekt põhikoolivõrgu korrastamise voorus koolikeskkonna nüüdisajastamisest.
3. Virula Cup 2017/18. õppeaastal – Markko Virkus
Mida ja kuidas korraldada?
4. Jooksvad küsimused.

16.02.2017 toimunud hoolekogu koosoleku päevakorras oli Tori Põhikooli uue arengukava (2018 – …) ettevalmistamine:
1. SWOT analüüs (kooli hetke tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused).
2. Arutelu – mõtteid kooli arendamisest uuel arengukava perioodil.

15.11.2016 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Tori Põhikooli hoolekogu tööplaani arutelu
2. Tori Põhikooli põhimääruse projekti kehtestamise kohta arvamuse avaldamine (alus PGS § 73 lg (11) punkt 2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks)
3. Tori Põhikooli 2017 eelarve projekti kohta arvamuse avaldamine (alus PGS § 73 lg (11) punkt 10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta)
4. Tori Kooli Sihtasutusega seonduv
5. Jooksvad küsimused

20.09.2016 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Tori Põhikooli arengukava 2016. a. ja 2017. a. tegevuste läbivaatamine.
2. LÕK hooldusõppe õppekava – arvamuse avaldamine.
3. Peremängu Virula Cup korraldamisest.
4. Tori Kooli Sihtasutusega seonduv.

09.02.2016 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Tori Põhikooli põhimäärus, arvamuse andmine kooli põhimääruse muutmiseks.
2. Koolitoit, pikapäevarühma eine ja sellega seonduv.

24.11.2015 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Tori Põhikooli hoolekogu tööplaan 2015/16 – arutelu ja heaks kiitmine
2. Tori Põhikooli 2016 eelarve projekt – arutelu ja arvamuse andmine
3. Tori Kooli ruumide kasutamise kaardistamine ning moodulklassi vajaduse väljaselgitamine

22.09.2015 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Tori Kooli Sihtasutuse põhikirja muutmine (kohal ka nõukogu liikmed).
2. Tori Põhikooli arengukava 2015. a. tegevuste analüüsimine ja 2016. a. tegevuste läbivaatamine.
3. Tori Põhikooli eelarve 2016 projekti läbi vaatamine.
4. Peredele suunatud ürituse Virula Cup korraldamine 2015/16. õppeaastal.

10.02.2015 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakoras olid Tori Kooli Sihtasutuse põhikirja muudatused.

16.09.2014 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Tori Põhikooli arengukava 2014. aasta tegevuse analüüs ja 2015. tegevuse läbivaatamine.
2. Virula Cup korraldamine.
3. Loodushariduse toetamine Tori Põhikoolis 2014/15. õppeaastal.
4. Jooksvad  küsimused.

23.04.2014 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Lastevanemate hoogtööpäeva korraldamine.
2. Kokkuvõte rahuloluküsitlustest.
3. Kokkuvõte Virula Cup mälumängusarjast 2013/14. õppeaastal.
4. Robootika projektist.
Veel teemasid:
* kunagine sõpruskool Soomes Kulhos soovib taas suhteid arendada;
* maavanema tänupäev;
* Pärnu maakonna haridustöötajate tunnustamise kord. 

04.03.2014 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Rahuloluküsitluste läbiviimine õpilastele, vanematele ja töötajatele.
2. Robootika ringi alustamisest Tori Põhikoolis ja vajalike seadmete muretsemisest.
3. Jooksvad küsimused.

29.10.2013 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Hoolekogu tööplaani koostamine 2013/14 õppeaastaks
3. Tori Põhikooli eelarve 2014 projektile arvamuse andmine
4. Tori Põhikooli arengukava 2014- 2017 projektile arvamuse andmine.

16.09.2013 toimunud Tori Põhikooli hoolekogu koosoleku päevakord:
1. Tori Põhikooli arengukava 2009- 2013 üle vaatamine, tegevuste planeerimine uude (2014-2017) arengukavasse.
2. Kogupereürituse Virula Cup korraldamisest.
3. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uus redaktsioon.
4. Jooksvad küsimused