Õppetöö

ÕPILASTE TOETAMINE


Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis.

Toetamist vajavate õpilaste hulka kuuluvad:

• õpiraskustega õpilased,

• käitumis-ja tundeeluhäiretega õpilased,

• kakskeelsed õpilased,

• pikaajaliselt õppetööst eemal viibinud õpilased,

• tervisehäirega õpilased,

• andekad õpilased.

 

Kooli tugispetsialistid koostöös õpetajatega selgitavad välja kooli vastu võetud õpilaste hulgas tugiteenuseid vajavad õpilased, nõustavad nende vanemaid ning vajadusel soovitavad õpilase viimist täiendavatele pedagoogilis-psühholoogilistele uuringutele.

 

Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO). HEVKO selgitab välja õpilase õpet ja arengut takistavad asjaolud ning koordineerib õpilase juhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ja koostööd õpilase vanematega. HEVKO hindab koostöös tugispetsialistide, lapsevanemate ning õpetajatega õpilase haridusliku toe vajadust, arvestades õpilase toimetulekut õpikeskkonnas, sh tervisliku seisundi ja kasvukeskkonna mõjusid ning tuginedes läbiviidud hindamise tulemustele.

HEV õpilaste õppe korraldamise eest vastutab kooli direktori poolt määratud HEV õpilaste õppe koordinaator, kelleks on meie koolis õppealajuhataja. Tori Põhikooli õppealajuhataja on Jana Malõh jana.maloh@toripk.ee

 

Eripedagoog viib läbi eripedagoogilisi uuringuid ning selgitab välja õpiabi vajavad lapsed. Viib läbi õpiabi tunde ning nõustab metoodiliselt klassi- ja aineõpetajaid, kelle klassis on õpiraskustega õpilasi. Eripedagoog toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides, analüüsib arengudünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust, dokumenteerib tulemused. Samuti nõustab eripedagoog vajadusel lapsevanemaid õpilase koduse õppimise toestamisel. Tori Põhikooli eripedagoog on Olga Pallo olga.pallo@toripk.ee

 

Koolipsühholoog hindab õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused). Koolipsühholoog nõustab õpilast õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. Vajadusel koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel ning õpetajaid ja teisi koolitöötajaid õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamise küsimustes. Tori Põhikooli psühholoog/õpilaste nõustaja on Annabel-Liis Mitt, annabel-liis.mitt@toripk.ee

 

Õpetaja viib läbi ainetunde ühele õpilasele keskendunud õppes, väikerühmades ja õpiabirühmades paralleelselt klassitunniga eraldi ruumis.

 

TOETAVAD TEGEVUSED

 

Õpiabi tunnid

· Õpiabi tunnid on eripedagoogilise suunitlusega tunnid, kus toimub õpilaste õpioskuste kujundamine läbi psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamise.

· Õpiabi tunnid on eelkõige ka lugemis-ja kirjutamisoskuste ning suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskuste arendamiseks. Samuti on üks eesmärke arendada suulise ja kirjaliku teksti mõistmise oskust. Õpiabi tunde viib läbi eripedagoog ja õpetaja.

 

Õpe väikerühmas ja ühele õpilasele keskendunud õpe

· Eripedagoogilise/parandusõppeõpetaja täiendkoolituse läbinud klassi- ja aineõpetajad viivad läbi ainetunde ühele õpilasele keskendunud õppes, väikerühmades ja õpiabirühmades, kuhu on määratud Innove otsusega õpilased, kes vajavad individuaalsemat toetamist.

 

Üldised toetusmeetmed

· Õpetajate konsultatsioonid ja järelevastamise võimalused. Igal õpetajal on vähemalt üks kord nädalas kindel konsultatsiooniaeg, millal õpilased saavad igakülgset õpiabi. Konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel, teadete stendil ja õpetajate toas.

· Pikapäevarühm toimub I-II kooliastmes. Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelvalvet õppetööst vabal ajal; pedagoogilist juhendamist kodutööde täitmisel; pedagoogilist suunamist õppest vabal ajal ja huvitegevust huvide arendamisel.

 

Tugiõppetunnid

· Individuaalsed tugiõppetunnid määratakse trimestri lõpus nendele õpilastele, kelle trimestri õpitulemused õppeainetes on puudulikud või välja panemata. Kohustuslikus tugiõppetunnis täidab õpilane õpetaja poolt antud õpiülesandeid, mida kontrollitakse ja hinnatakse.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis.

Toetamist vajavate õpilaste hulka kuuluvad:

• õpiraskustega õpilased,

• käitumis-ja tundeeluhäiretega õpilased,

• kakskeelsed õpilased,

• pikaajaliselt õppetööst eemal viibinud õpilased,

• tervisehäirega õpilased,

• andekad õpilased.

 

Kooli tugispetsialistid koostöös õpetajatega selgitavad välja kooli vastu võetud õpilaste hulgas tugiteenuseid vajavad õpilased, nõustavad nende vanemaid ning vajadusel soovitavad õpilase viimist täiendavatele pedagoogilis-psühholoogilistele uuringutele.

 

Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO). HEVKO selgitab välja õpilase õpet ja arengut takistavad asjaolud ning koordineerib õpilase juhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ja koostööd õpilase vanematega. HEVKO hindab koostöös tugispetsialistide, lapsevanemate ning õpetajatega õpilase haridusliku toe vajadust, arvestades õpilase toimetulekut õpikeskkonnas, sh tervisliku seisundi ja kasvukeskkonna mõjusid ning tuginedes läbiviidud hindamise tulemustele.

HEV õpilaste õppe korraldamise eest vastutab kooli direktori poolt määratud HEV õpilaste õppe koordinaator, kelleks on meie koolis õppealajuhataja. Tori Põhikooli õppealajuhataja on Jana Malõh jana.maloh@toripk.ee

 

Eripedagoog viib läbi eripedagoogilisi uuringuid ning selgitab välja õpiabi vajavad lapsed. Viib läbi õpiabi tunde ning nõustab metoodiliselt klassi- ja aineõpetajaid, kelle klassis on õpiraskustega õpilasi. Eripedagoog toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides, analüüsib arengudünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust, dokumenteerib tulemused. Samuti nõustab eripedagoog vajadusel lapsevanemaid õpilase koduse õppimise toestamisel. Tori Põhikooli eripedagoog on Olga Pallo olga.pallo@toripk.ee

 

Koolipsühholoog hindab õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused). Koolipsühholoog nõustab õpilast õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. Vajadusel koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel ning õpetajaid ja teisi koolitöötajaid õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamise küsimustes. Tori Põhikooli psühholoog/õpilaste nõustaja on Annabel-Liis Mitt, annabel-liis.mitt@toripk.ee

 

Õpetaja viib läbi ainetunde ühele õpilasele keskendunud õppes, väikerühmades ja õpiabirühmades paralleelselt klassitunniga eraldi ruumis.

 

TOETAVAD TEGEVUSED

 

Õpiabi tunnid

· Õpiabi tunnid on eripedagoogilise suunitlusega tunnid, kus toimub õpilaste õpioskuste kujundamine läbi psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamise.

· Õpiabi tunnid on eelkõige ka lugemis-ja kirjutamisoskuste ning suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskuste arendamiseks. Samuti on üks eesmärke arendada suulise ja kirjaliku teksti mõistmise oskust. Õpiabi tunde viib läbi eripedagoog ja õpetaja.

 

Õpe väikerühmas ja ühele õpilasele keskendunud õpe

· Eripedagoogilise/parandusõppeõpetaja täiendkoolituse läbinud klassi- ja aineõpetajad viivad läbi ainetunde ühele õpilasele keskendunud õppes, väikerühmades ja õpiabirühmades, kuhu on määratud Innove otsusega õpilased, kes vajavad individuaalsemat toetamist.

 

Üldised toetusmeetmed

· Õpetajate konsultatsioonid ja järelevastamise võimalused. Igal õpetajal on vähemalt üks kord nädalas kindel konsultatsiooniaeg, millal õpilased saavad igakülgset õpiabi. Konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel, teadete stendil ja õpetajate toas.

· Pikapäevarühm toimub I-II kooliastmes. Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelvalvet õppetööst vabal ajal; pedagoogilist juhendamist kodutööde täitmisel; pedagoogilist suunamist õppest vabal ajal ja huvitegevust huvide arendamisel.

 

Tugiõppetunnid

· Individuaalsed tugiõppetunnid määratakse trimestri lõpus nendele õpilastele, kelle trimestri õpitulemused õppeainetes on puudulikud või välja panemata. Kohustuslikus tugiõppetunnis täidab õpilane õpetaja poolt antud õpiülesandeid, mida kontrollitakse ja hinnatakse.