Tugisüsteemid

TUGISÜSTEEMID

Tugisüsteemide määramiseks tugineme Tori Põhikooli õpilaste hindamise korrale par 8 lg 4 (kk nr 1-3/5 06.09.06).

Õpilasele, kelle veerandada nõutavad teadmised ja oskused.

Veerandi viimases õppenõukogus määratakse üheks kuuks õpilasele sobilik tugimeede:

– tugiõpe (õpilane käib kindlal õpetajaga kokku lepitud ajal järeleaitamistundides);

– suunamine pikapäevarühma (kui tegu on kodutöö süstemaatilise mittetegemisega);

– suunamine parandusõpperühma;

– suunamine logopeedi juurde;

– koostatakse individuaalne õppekava.

Tugisüsteemi meetme kohta peetakse arvestust eraldi päevikus, kuhu õpetaja märgib aja, teema ja arvestamise +/- süsteemis.

Kuu möödudes teeb kooli juhtkond, aineõpetaja ja klassijuhataja kokkuvõtte tugisüsteemi rakendamise tulemustest ja otsustab, kas lõpetada tugisüsteemi rakendamine, jätkata tugimeedet või rakendada uut.