Tugisüsteemid

TUGISÜSTEEMID

Tugisüsteemide määramiseks tugineme Tori Põhikooli õpilaste hindamise korrale par 8 lg 4 (kk nr 1-3/5 06.09.06).

Õpilasele, kelle veerandihinne on ,,puudulik“ või ,,nõrk“ , kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava või määratakse mõni muu tugisüsteem (nt logopeediline abi, parandusõpe jm). Tugisüsteemi eesmärgiks on aidata õpilasel omandada nõutavad teadmised ja oskused.

Veerandi viimases õppenõukogus määratakse üheks kuuks õpilasele sobilik tugimeede:

– tugiõpe (õpilane käib kindlal õpetajaga kokku lepitud ajal järeleaitamistundides);

– suunamine pikapäevarühma (kui tegu on kodutöö süstemaatilise mittetegemisega);

– suunamine parandusõpperühma;

– suunamine logopeedi juurde;

– koostatakse individuaalne õppekava.

Tugisüsteemi meetme kohta peetakse arvestust eraldi päevikus, kuhu õpetaja märgib aja, teema ja arvestamise +/- süsteemis.

Kuu möödudes teeb kooli juhtkond, aineõpetaja ja klassijuhataja kokkuvõtte tugisüsteemi rakendamise tulemustest ja otsustab, kas lõpetada tugisüsteemi rakendamine, jätkata tugimeedet või rakendada uut.