Tulekahju õppuse kokkuvõte

Õppuse toimumise aeg ja koht: 14.10.2011, Tori Põhikoolis

Õppuse peaeesmärk:

Harjutada Tori Põhikooli personali ja õpilaste valmisolekut evakueerumiseks.

Õppuse alaeesmärgid:

 Hinnata personali tegevust tulekahju olukorras

 Hinnata ja harjutada evakuatsiooni eest vastutavate isikute tegevust ja koostööd

 Anda hinnang evakuatsiooni läbiviimise kohta koolis

 Anda hinnang tulekahju korral tegutsemise plaanile

Alus

 Tuleohutuse seadus

 Siseministri määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded

Läbiviija/hindaja: Aleksandr Frischer -Tehnoala OÜ

Hindaja: Rivo Laanemaa – Tehnoala OÜ

Õppuse legend

Tulekahju sai alguse teisel korrusel kodundusklassi ukse taga. Tulekahju olukorra tekitasime suitsumasinaga (parafini suitsuga). Koheselt hakkas tööle tulekahju signalisatsioon (edaspidi ATS). Õppuse algus fikseeriti kell 0.00.00. Õppus toimus koolitunni ajal.

Hinnang personali tegevusele

Õpetajad, kelle klassid ei olnud otseses ohus käitusid vastavalt tulekahju korral

tegutsemise plaanile.

 Väga positiivseks võib lugeda õpilaste kiiret evakueerimist kogunemiskohta.

 Liikumine treppidel ja väljapääsude juures toimus paanikata ja organiseeritult.

 Evakuatsiooniteed olid takistusteta ning hästi märgistatud.

 Osalejad olid teadlikud evakuatsioonile järgnevast kogunemiskohast.

 Õpilased kogunesid gruppidesse ning püsisid koos kogunemiskohas.

 Õpilaste evakueerimisel õpetajad suutsid klassi koos hoida

 Evakuatsioon kestis alates teavitamisest kokku 3.30 minutit, mida võib pidada väga heaks tulemuseks.

 Kooli õpetajad ja õpilased olid kogunemiskohas üles rivistunud 5 minutit peale ATS rakendumist

Tulekahju tekkekoht oli teisel korrusel, kodundusklassi ukse taga. Klassiruumid 23 ja 24 ei oleks saanud iseseisvalt evakueeruda, kuna tulekahju tekkekoht oli klassiruumide vahetusläheduses. Kui hoones hakkas tööle ATS, õpetajate esmane ülesanne oli luurata ja hinnata olukorda, mida tegi ka õpetaja kelle klass oli ohus. Nähes suitsu, õpetaja otsustas mitte evakueeruda ja jääda klassiruumi, andes õpilastele sellekohase korralduse ja koheselt helistas häirekeskusesse. Klassiruum nr. 23 oli tühi ja lukus sel hetkel. Klassiruumi nr. 24 hakkas tungima suits, mille peale õpetaja tihendas ust riidega ja õpilased olid ilusti avatud akendele kogunenud. Kokku oli selle õppuse käigus suitsu „lõksu“ jäänud 6 inimest ja see info jõudis ilusti evakuatsioonijuhini. Mingil põhjusel viivitasid evakueerumisega klassiruumis nr. 20 ja 21 olevad õpetajad ja tegid seda alles 2 minutit peale ATS kellade rakendumist. Häirekeskusesse helistas klassis nr 21 olev õpetaja ja klassis nr. 24 olev õpetaja.

Evakuatsiooni juhi (direktori) tegevus

Kuuldes ATS alarmi selgitas välja millises tsoonis aktiveerus signalisatsiooni anda infot toimuvast ja evakuatsiooni korraldus, mis tuli 1.20 minutit peale kellade rakendumist. Hiljem koordineeris tegevust kogunemiskohas ja võttis vastu päästetöö juhi.

Positiivsed küljed:

– Evakuatsiooni juht oli väga aktiivne ja rahulik

– Kasutas eraldusvesti

– Korraldas hästi evakuatsiooni läbiviimist objektil

– Omas ülevaadet toimuvast ja sai kiire kontakti mitteevakueerunud klassi õpetajaga

– Määras sissepääsu valve

Kogunemiskoht

Kogunemiskohas toimus rivistus klasside kaupa ja õpilased olid korrektselt rivis, mis oluliselt hõlbustab nende üle lugemist. Õpetajad edastasid kiirelt info evakuatsiooni juhile ja info oli temal koos 7 minuti möödumisel alates sündmuse algusest, mis on väga hea tulemus.

Märkused ja ettepanekud:

 Personalile on vaja korraldada ATS puldi käsitlemist

 Kord aastas on õige intervall evakuatsiooni õppuse läbiviimiseks

 Tulekahju korral tegutsemise plaan ei vaja korrigeerimist

 Kui tulekahju ei toimu esimesel korrusel on võimalik õpilaste riietumine

Läbiviidud evakuatsiooniõppus täitis igati õppusele püstitatud eesmärgid. Eelpool nimetatud asjaolud on osapooltega läbi arutatud ning nendest on tehtud vastavad järeldused. Õppusest said vajalikke teadmisi ja oskusi kõik osalejad ning ühiselt ollakse seisukohal, et taolisi õppusi tuleb ka tulevikus korraldada. Oletatav vajadus võiks olla vähemalt üks kord aastas või, kui objektil on toimunud olulised ehituslikud ja töökorralduslikud muutused.